Тема основні форми навчальних занять в системі вищої професійної школи

Виділити основні сутнісні характеристики вузівської лекції (лекція - це ...

Сформулювати правила підготовки до лекції

Підготувати лекцію відповідно до правил зі свого предмета і оформити її у вигляді методичного матеріалу (здавати викладачеві)

Матеріали для самопідготовки

Глава 8. Організаційні форми навчання

Система організаційних форм навчання в вузі

Лекція як провідна організаційна форма навчання

1. Система організаційних форм навчання в вузі

Організаційні форми навчання плануються з відповідних дисциплін розкладом, проводяться в певний час, в певних аудиторіях з певним складом студентів.

У педагогічній теорії і практиці розрізняють такі форми організації навчання (види занять):

самостійна навчальна робота.

Крім того, в вузах організовуються колоквіуми, курсові роботи (проекти), виробнича практика, науково-дослідницька робота студентів, студентські конференції та дипломне проектування (рис 7).

Кожен вид заняття займає певне місце в освітньому процесі і виконує певні функції. Навчально-пізнавальна діяльність будується за наступною схемою:

постановка цілей і завдань, мотивація пізнавальної активності (на кожному занятті);

організація вивчення теоретичного матеріалу (первинне сприйняття), формування орієнтованої основи діяльності (лекції);

закріплення знань (запам'ятовування), формування умінь і навичок (лабораторні роботи, семінарські заняття, самостійна робота);

Тема основні форми навчальних занять в системі вищої професійної школи

Рис.7. система організаційних форм навчання в вузі.

застосування знань, умінь і навичок (лабораторні роботи, курсові роботи, практикум);

узагальнення і контроль знань, умінь і навичок (контрольні роботи, заліки та іспити).