Правовий статус фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права

Оскільки предметом міжнародного приватного права є цивільні правовідносини, обтяжені іноземним елементом, суб'єктні склади цивільного права і міжнародного приватного права збігаються. Під суб'єктним складом цивільних правовідносин розуміються учасники цивільних правовідносин. Відповідно до ст. ГК України учасниками цивільних право-відносин є фізичні особи, юридичні особи і держава в особі РФ, суб'єктів незалежно-тів України і муніципальних утворень.

До суб'єктів міжнародного приватного права, таким чином, відносяться отечест-ються і іноземні фізичні та юридичні особи, свої та іноземні держави. Суб'єкти правовідносин володіють правами і обов'язками і називаються, відпо-венно, уповноваженими і зобов'язаними. Найчастіше суб'єкти одночасно володіють правами і несуть обов'язки.

Правове становище фізичних осіб як суб'єктів міжнародного приватного права визначається як в національному законодавстві, так і в міжнародних дого-злодіїв.

Національне законодавство найчастіше представлено у вигляді законів про пра-вовом статус іноземних громадян. Нормами міжнародного приватного права регулюються-ються майнові, особисті немайнові, сімейні, трудові та процессуаль-ні вдачі іноземців.

Під цивільну правоздатність фізичної особи розуміється його спосіб-ність бути носієм цивільних прав та обов'язків, що допускаються об'єктивним пра-вом цієї країни. Як відзначав Л.А. Лунц, питання про зміст правоздатності іно-земців, як правило, не колізійних питання. Це - "в основному питання матеріального цивільного права, який дозволяється на основі принципу національного режиму".

Під цивільною дієздатністю фізичної особи розуміється його спосіб-ність своїми діями набувати цивільних прав і обов'язків.

Положення іноземців в Україні визначається, перш за все, Конституцією РФ. Ста-тя 37 Конституції встановлює: «Особи, які не є громадянами української Феде-рації і законно знаходяться на її території, користуються правами і свободами, а також несуть обов'язки, встановлені Конституцією, законами і міжнародними догово-рами Укаїни».

При цьому факт постійного проживання іноземця в країні істотним об-разом впливає на його правове становище. Треба сказати, що при постійному проживанні в Україні в таких питаннях як трудова діяльність, забезпечення житлом, надання медичної допомоги, освіту, іноземні громадяни практично прирівняні до гражданамУкаіни. Тимчасово перебувають на території України іноземні громадяни дещо обмежені в своїх правах в порівнянні з постійно проживають на тер-ріторііУкаіни іноземцями.

Іноземні громадяни, прийняті до навчальних закладів РФ, мають права і несуть обов'язки студентів відповідно до українського закону. Документи про закінчення вищих навчальних закладів, отримані за кордоном, визнаються Україна при наявності злагоди-шення між Україною та відповідною державою про визнання еквівалентності дипломів.

а) Трудові відносини фізичних осіб.

б) Сімейні правовідносини фізичних осіб.

Відповідно до Сімейного кодексу України форма і порядок укладення шлюбу на територі-торії України визначаються законодавством РФ. Умови укладення шлюбу на території України визначаються для кожного з осіб, що вступають у шлюб, законодавством державних валют-ва, громадянином якої особа є в момент укладання шлюбу. Умови укладення шлюбу особою без громадянства на території України визначаються законодавством дер-жави, в якій ця особа має постійне місце проживання (ст. 156).

в) Спадкові правовідносини фізичних осіб. Відносини по спадкоємства визначаються за правом країни, де спадкодавець мав останнє постійне місце проживання. Здатність особи до складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються, по праву країни, де заповідач мав постійне місце проживання в момент складання акта.

Однак заповіт або його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недотримання форми, якщо остання задовольняє вимогам права місця складання акта або вимоги українського права.

Спадкування нерухомого майна визначається за правом країни, де знахо-диться це майно, а щодо майна, яке внесено до державного ре-естр в Україні з українського права. Тим же правом визначаються здатність особи до со-ням або скасування заповіту.