Матеріал (клас) на тему колективний договір, скачати безкоштовно, соціальна мережа працівників

За взаємною згодою сторін протягом терміну дії колективного договору в нього можуть бути внесені зміни і доповнення в порядку, встановленому Законом для його укладення.

Цей колективний договір укладений на 3 роки, вступає в силу з моменту підписання сторонами.

Дія цього колективного договору поширюється на всіх працівників школи незалежно від їх посади, членства в профспілці, характеру виконуваної роботи.

Колективний договір укладений повноважними представниками сторін на добровільній і рівноправній основі з метою:

Колективний договір зберігає свою дію в разі зміни найменування установи; при реорганізації або ліквідації установи зберігає свою дію протягом всього терміну реорганізації або ліквідації.

Умови цього колективного договору є обов'язковими для його сторін.

Сторонами колективного договору є:

Роботодавець - МОБУ Ромненська ЗОШ в особі директора Пасєчнікова Тетяни В'ячеславівни, іменована надалі «РОБОТОДАВЕЦЬ», і працівниками МОБУ Ромненська ЗОШ, іменовані далі «ПРАЦІВНИКИ», представлені профспілковим комітетом профспілкової організації МОБУ Ромненська ЗОШ, іменований далі «ПРОФКОМ».

Сторони колективного договору довіряють своїм представникам вносити погоджені зміни і доповнення до колективного договору в робочому порядку.

Сторони визнають за свій обов'язок співпрацювати для здійснення зазначених цілей, проявляти довіру, взаєморозуміння і відвертість у відносинах один з одним. У спільній діяльності РОБОТОДАВЕЦЬ і ПРОФКОМ виступають рівноправними і діловими партнерами.

Сторони колективного договору приймають на себе наступні зобов'язання.

 • забезпечити ефективне управління школою, збереження її майна;
 • домагатися стабільного фінансового становища школи;
 • забезпечувати зайнятість працівників, ефективну організацію праці і його безпеку;
 • створювати умови для професійного та особистого росту працівників.
 • погоджувати з профкомом прийняті локальні і нормативні акти, що містять норми трудового права, правила внутрішнього розпорядку, тарифікаційної список вчителів та інших працівників школи, положення про доплати і надбавки, про преміювання, про стимулювання, графік відпусток, графік змінності, розклад занять, форму розрахункового листка ;
 • враховувати думку ПРОФКОМУ по проектам поточних і перспективних планів і програм;
 • надавати профком за запитом інформацію з питань, що безпосередньо стосуються працівників;
 • обговорювати з профкомом питання роботи школи, внесення пропозицій в її вдосконалення.

Локальні нормативні акти, які видаються РОБОТОДАВЦЕМ, не повинні суперечити положенням чинного законодавства, що поширюються на школу угод, цього колективного договору.

ПРОФКОМ як представник профспілок зобов'язується:

 • повно, якісно і своєчасно виконувати обов'язки за трудовим договором;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, Статут загальноосвітнього закладу, встановлений режим праці, правила та інструкції з охорони праці та техніки безпеки;
 • сприяти підвищенню ефективності, поліпшення навчально-виховного процесу;
 • берегти майно школи, піклуватися про економію електроенергії та інших ресурсів;
 • створювати і зберігати сприятливий психологічний клімат в колективі, поважати права сторін.

РОБОТОДАВЕЦЬ і ПРАЦІВНИКИ зобов'язуються виконувати умови укладеного трудового договору. У зв'язку з цим РОБОТОДАВЕЦЬ не має права вимагати від ПРАЦІВНИКІВ виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Переклад на іншу роботу без згоди ПРАЦІВНИКА допускається лише у випадках, передбачених законодавством.

РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується створювати умови для професійного зростання ПРАЦІВНИКІВ, підвищення кваліфікації за своєю професією.

Сторони колективного договору визнають, що підвищення кваліфікації та перекваліфікація ПРАЦІВНИКА повинні проводитися не тільки виходячи з інтересів школи, а й виходячи з потреб особистого зростання ПРАЦІВНИКА.

Сторони домовилися, що ПРАЦІВНИК має право підвищувати свою кваліфікацію за рахунок РОБОТОДАВЦЯ з періодичністю не рідше, ніж раз на 3 роки.

Всі питання, пов'язані зі скороченням чисельності штату, розглядаються РОБОТОДАВЦЕМ попередньо за участю ПРОФКОМУ.

Повідомлення має містити інформацію про проекти наказів про скорочення чисельності штатів, список скорочуваних посад і працівників, перелік вакансій, ймовірні варіанти працевлаштування.

Для запобігання скороченню чисельності штату:

 • вводити для частини працівників з їх згоди режим неповного робочого часу;
 • вводити новий навчальний предмет, курс навчання та ін.

Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності штату мають крім осіб, зазначених у ст. 179 ТК РФ, також такі працівники:

 • особи передпенсійного віку (за два роки до пенсії);
 • особи, які пропрацювали в школі понад 25 років;
 • одинокі матері, які виховують дітей до 16-річного віку і особи, які виховують дитину зазначеного віку без матері;
 • працівники, які отримали виробничу травму, профзахворювання в школі;
 • колишні вихованці дитячих будинків у віці до 30 років;
 • особи, в сім'ї яких один з подружжя має статус безробітного або пенсіонера.

Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 • Розробити і затвердити на загальних зборах працівників школи Правила внутрішнього трудового розпорядку МОБУ Ромненська ЗОШ.
 • Розробити і узгодити з профкомом посадові обов'язки для кожного працівника відповідно до трудового законодавства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, кваліфікаційними характеристиками.
 • Чи не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, не залучати працівників без їх згоди для виконання робіт, не передбачених посадовими обов'язками.
 • Розклад уроків складати за погодженням з профкомом з урахуванням забезпечення педагогічними кадрами, дотримання санітарно-гігієнічних норм і максимальної економії часу вчителя. У розкладі уроків передбачити вільні дні для методичної роботи і підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Встановлювати навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік до відходу їх у відпустку за погодженням з профкомом, з урахуванням рекомендацій шкільних методичних об'єднань. Навчальне навантаження встановлювати не нижче ставки. Обсяг педагогічної роботи більш-менш норми годин за ставку встановлювати з письмової згоди працівника. Зберігати обсяг навантаження, встановленої при тарифікації протягом всього навчального року.
 • Надавати додаткові вихідні дні:
 • одному з працюючих батьків (опікуну, піклувальнику) для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства до досягнення ними віку за його письмовою заявою до 18 років до 4 днів на місяць;
 • всім працівникам для проходження медичних обстежень 1 день в місяць;
 • працівникам, які мають двох і більше дітей віком до 14 років, працівникові, який має дитину-інваліда віком до 18 років, одинокій матері, яка виховує дитину у віці до 14 років, батьку, який виховує дитину без матері у віці до 14 років до 14 календарних днів на рік.

Черговість надання відпусток встановлюється РОБОТОДАВЦЕМ за погодженням з профкомом.

Подружжю, батькам і дітям, які працюють в одній школі, надається право на одночасний вихід у відпустку. Якщо один з них має відпустку більшої тривалості, то інший може взяти відповідне число днів відпустки без збереження заробітної плати.

ПРАЦІВНИК має право на отримання відпустки в наступних випадках.

 • в зв'язку з одруженням працівника - 3 дні;
 • в зв'язку з народженням та усиновленням дитини - 2 дні;
 • для супроводу дітей до школи в перший день уч. року - 1 день;
 • для проводів дітей в армію - 3 дні;
 • в зв'язку з переїздом на нове місце проживання - 2 дні;
 • при святкуванні ювілейних дат від дня народження - 1 день;
 • при святкуванні срібного, золотого весілля - 2 дні;
 • для участі в похоронах рідних і близьких - 3 дні;
 • для ліквідації аварії в будинку - 1 день;
 • для проходження обстеження в обласній лікарні

при наявності направлення - 3 дні.

В інших випадках за домовленістю між ПРАЦІВНИКОМ і РОБОТОДАВЦЕМ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

 • Провести спеціальну оцінку умов праці.
 • Забезпечити інструктаж працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони.
 • На роботах з шкідливими умовами праці забезпечити працівників безкоштовної спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 • РОБОТОДАВЕЦЬ і ПРОФКОМ забезпечують вибори уповноважених профспілкового комітету з охорони праці, і надають необхідну допомогу і підтримку уповноваженому у виконанні покладених на нього обов'язків відповідно до Положення про уповноваженого профспілкового комітету з охорони праці.
 • ПРОФКОМ і уповноважені з охорони праці постійно здійснюють контроль за станом охорони праці на робочих місцях. Беруть участь в комісіях з розслідування причин виробничого травматизму, контролюють відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників. Пред'являють обов'язкові до виконання РОБОТОДАВЦЕМ вимоги про припинення робіт у випадках безпосередньої загрози життю і здоров'я працівників, про усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці.
 • У школі створена і діє на паритетних засадах спільна комісія з охорони праці з представників РОБОТОДАВЦЯ і ПРОФКОМУ в кількості 3-х осіб.
 • РОБОТОДАВЕЦЬ і ПРОФКОМ зобов'язуються надавати всіляке сприяння роботі комісії з охорони праці.
 • Членам комісії з охорони праці та уповноваженим з охорони праці надається оплачувана відпустка на 3 дні для навчання з питань охорони праці і 1 годину в тиждень вільного від роботи оплачуваної часу для здійснення їх обов'язків.
 • ПРОФКОМ здійснює контроль за своєчасним і повним перерахуванням страхових внесків, веде роз'яснювальну роботу, надає допомогу йде на пенсію працівникам у підготовці документів для призначення пенсії.

ГАРАНТІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Профспілкова організація МОБУ Ромненська ЗОШ представляє і захищає права та інтереси членів профспілки з питань індивідуальних трудових і пов'язаних з працею відносин, а в області колективних прав та інтересів - зазначені права і інтереси працівників незалежно від членства в профспілках, відповідно до повноважень, передбачених Статутом профспілки , Положенням про первинну профспілкову організацію.

РОБОТОДАВЕЦЬ сприяє діяльності профспілкової організації та її органів, реалізації законних прав працівників і їхніх представників.

РОБОТОДАВЕЦЬ щомісяця безкоштовно перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників.

РОБОТОДАВЕЦЬ погоджує з профкомом всі рішення, що стосуються оплати праці, зайнятості робочого часу і часу відпочинку, охорони і безпеки праці, спеціальних пільг і гарантій працівникам.

РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується припинити на вимогу ПРОФКОМУ виконання управлінських рішень, що порушують умови цього колективного договору до розгляду наявних розбіжностей.

РОБОТОДАВЕЦЬ гарантує проведення в робочий час 3 профспілкових зборів на рік за умови завчасного узгодження профкому часу їх проведення.

Голові профспілкової організації МОБУ Ромненська ЗОШ за додаткову до трудових обов'язків роботу в колективі школи надається додаткова відпустка в кількості 5 днів.

Членам ПРОФКОМУ, представникам профспілки в комісіях школи надається вільний час для виконання громадських обов'язків. Члени ПРОФКОМУ, представники профспілки в комісіях школи звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку на час короткострокового профспілкового навчання відповідно до планів і термінами такий навчання, затвердженими профспілковими органами.

Члени профспілкових органів не звільнені від основної роботи, звільняються від неї для участі в якості делегатів з'їздів, конференцій, що скликаються профспілками, а також для участі в роботі їх органів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок РОБОТОДАВЦЯ.

Надавати матеріальну допомогу педагогічним працівникам в зв'язку з ювілейними датами (50, 55, 60, 65 років) у розмірі посадового окладу.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється комісією, склад якої формується сторонами на рівноправній основі та підлягає затвердженню на зборах працівників школи.

Комісія перевіряє виконання колективного договору згідно з планом своєї роботи і за фактами письмових звернень РОБОТОДАВЦЯ, ПРОФКОМУ, окремих ПРАЦІВНИКІВ. Засідання комісії повинні проводитися не рідше одного разу на квартал.

Підсумки роботи комісії розглядаються на зборах працівників, що проводиться щорічно. Від кожної зі сторін на зборах виступають безпосередньо їх перші керівники.

На час здійснення діяльності по контролю за виконанням колективного договору члени комісії звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку.

ПРОФКОМ для контролю за виконанням колективного договору проводить перевірки силами своїх комісій та активістів, запитує у РОБОТОДАВЦЯ інформацію про хід та підсумки виконання колективного договору і безкоштовно отримує її.

Сторони зобов'язуються розпочати переговори щодо укладення нового колективного договору за один місяць до закінчення терміну дії даного договору.